top of page

Akty prawne

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425]

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela [Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19]

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach [Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539]

 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83]

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych [Dz.U. 2014 poz. 1646]

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych [Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283]

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli [Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400]

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

 

Normy międzynarodowe przyjęte w polskim systemie normalizacyjnym oraz polskie normy dotyczące opisu bibliograficznego, które nie są wycofane z zasobu norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

bottom of page