top of page

Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie

Tło
tlo

I. Przepisy ogólne

 

§ 1. Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie zwana dalej Biblioteką jest placówką oświatową służącą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, placówek oświatowych, w tym bibliotek szkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 2. Organem prowadzącym jest Powiat Głogowski

§ 3. Biblioteka działa w ramach Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno –              Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

§ 4. Biblioteka obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu Głogowskiego  gminy Głogów.

§ 5. Biblioteka wchodzi w skład sieci bibliotek pedagogicznych województwa                    dolnośląskiego współpracujących w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji              Edukacyjnej(DSiE) budowanego w oparciu o zintegrowany program biblioteczny Aleph.

     Strategię  Systemu opracowuje dyrektor Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we        Wrocławiu, który:

 • Wyznacza zadania, koordynuje i monitoruje DSiE

 • Organizuje doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy, pracujących w bibliotekach sieci, w ramach przyjętej strategii Systemu.

 • Dokonuje analiz i ocen dotyczących wyników pracy bibliotek.

 • Wnioskuje do władz w sprawach wymagających wsparcia, zmian lub interwencji.

§ 6. Biblioteka działa przez cały rok, jest placówką, w której nie są przewidziane ferie szkolne. Biblioteka jest czynna:

poniedziałek – czwartek: 10.00 – 17.00,

piątek: 8.00 – 15.00

W okresie ferii i wakacji godziny pracy Biblioteki ulegają zmianie, o czym informowany jest organ prowadzący.

§ 7. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie  mają wszyscy zainteresowani.

§ 8. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 9. Opłaty pobierane są jedynie za:

           - wydanie karty bibliotecznej,

           - wydanie duplikatu karty bibliotecznej,

           - niezwrócenie  w terminie wypożyczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,
           - zagubienie lub zniszczenie książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

           - korzystanie z drukarek, kopiarek, skanerów.

 

§ 10. Wysokość opłat jest podana w Załącznikach do niniejszego regulaminu:

           -  Załącznik nr 1 - Cennik usług,

           -  Załącznik nr 2 – Zasady  przeliczania wartości zagubionych lub

              zniszczonych książek, płyt  CD i DVD, kaset VHS.    

 

§ 11. Za pobrane opłaty Biblioteka wystawia dowód wpłaty.

§ 12. Zbiory Biblioteki podlegają przepisom o ochronie własności społecznej. Korzystający ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie straty powstałe z ich winy.

§ 13. Użytkowników Czytelni i Wypożyczalni  obowiązuje:

           - zachowanie ciszy,

           - zakaz używania telefonów komórkowych,

           - zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych,

           - zakaz palenia tytoniu,

           - zakaz spożywania posiłków.

 

II. Zadania Biblioteki

 

§ 14. Podstawowe zadania Biblioteki określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.  poz. 369.

§ 15. Zadania dotyczące DSiE określa dyrektor DBP.

§ 16. Szczegółowe zadania Biblioteki  i  nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie

 

III. Udostępnianie zbiorów

 

§ 17. Zapis do Biblioteki

      Zapisu do Biblioteki dokonuje się w Wypożyczalni.

§ 18. Dokumenty wymagane przy zapisie:

     1. Nauczyciele i  nauczyciele akademiccy:

 • dowód osobisty, oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu

     2. Studenci:

 • dowód osobisty, legitymacja studencka, indeks                                          3. Słuchacze szkół pomaturalnych i policealnych:

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna.

     - Załącznik nr 6 - Formularz do zapisu innych użytkowników do Biblioteki         

     4. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

 • dowód osobisty, legitymacja szkolna

     - Załącznik nr 6 - Formularz do zapisu innych użytkowników do Biblioteki                5. Inni:

 • dowód osobisty

      - Załącznik nr 6 - Formularz do zapisu innych użytkowników  do Biblioteki

 

§ 19.  Zapisujący się  do Biblioteki zobowiązany jest do:

     1. Zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Pedagogicznej  w Głogowie

     2. Złożenia pisemnego zobowiązania jego przestrzegania

       - Załącznik nr 3 - Oświadczenie czytelnika o znajomości Regulaminu                        udostępniania zbiorów w Bibliotece Pedagogicznej w  Głogowie

     3. Podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych

       - Załącznik nr 4 - Zgoda użytkownika  na przetwarzanie danych osobowych. 

     4. Zgłaszania wszelkich zmian w podanych danych osobowych.

§ 20.  Karta Biblioteczna

 • Karta biblioteczna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej wykupiona przez użytkownika jednej z bibliotek pedagogicznych na terenie województwa dolnośląskiego  jest ważna w pozostałych placówkach, w których użytkownik założył konto czytelnicze.

 • Zagubienie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie (tel. 76/ 7272598) lub pocztą elektroniczną glogow@dbp.wroc.pl  

 • Za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie odpowiada właściciel karty.

§ 21.  Zamawianie zbiorów

     1. Użytkownik Biblioteki ma do dyspozycji bazy i katalogi w systemie Aleph.                 Zamawianie zbiorów zarówno do Wypożyczalni, jak i do Czytelni odbywa się                 poprzez  OPAC WWW.

     2. Jeżeli czytelnik nie pamięta hasła do swojego konta musi skontaktować się z             Biblioteką.

     3. Użytkownik może zarezerwować książki, płyty CD i DVD, kasety VHS będące                 aktualnie wypożyczone.

     4. Użytkownik może sprawdzić stan swojego konta na stronie www systemu Aleph.

     5. Czas oczekiwania na realizację zamówienia wynosi ok. 15 minut. W okresie

        wzmożonego ruchu (październik, luty) czas oczekiwania na realizację zamówienia

        może być dłuższy.

        Zamówienia  złożone 15 min. przed zamknięciem Biblioteki są realizowane w dniu           następnym.

§ 22. Wypożyczanie zbiorów

 • Nauczyciele - mogą jednorazowo wypożyczyć  6 książek na okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres 2 tygodni.

 • Nauczyciele studiujący – mogą jednorazowo wypożyczyć  6 książek na okres 1 miesiąca

  oraz 3 kasety VHS i 3 płyty CD i DVD na okres 2 tygodni.

 • Studenci, uczniowie i inni czytelnicy - mogą  jednorazowo wypożyczyć  4 książki na  okres 1 miesiąca, 3 płyty CD i DVD oraz 3 kasety VHS na okres 2 tygodni.

 • Inni – 4 książki na okres 1 miesiąca

 • Zamówione zbiory Wypożyczalnia rezerwuje przez 7 dni.

 • Użytkownik ma prawo prolongować wypożyczone książki, płyty CD i DVD, kasety VHS:

   - samodzielnie poprzez swoje konto, jeżeli nie został przekroczony termin zwrotu

   - telefonicznie pod nr 76/ 727 25 98

   - za pośrednictwem poczty elektronicznej:  glogow@dbp.wroc.pl. bpglo@o2.pl

   - osobiście w Wypożyczalni na ten sam  okres, na który zostały wypożyczone, jeżeli        nie ma na nie  zapotrzebowania ze strony innego użytkownika. Prolongaty realizowane      drogą  elektroniczną  są potwierdzane   e-mailem z nowym terminem zwrotu.

     Prolongatę można powtarzać na tych samych warunkach.  Łączny okres wypożyczenia nie      może przekroczyć  1 roku.

 • Użytkownik, który ma na koncie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS, których termin   zwrotu upłynął, nie może wypożyczyć następnych pozycji  w bibliotekach pedagogicznych      

   województwa dolnośląskiego  do czasu zwrotu przetrzymanych zbiorów i uregulowania        należnej kwoty  kary.

 • Użytkownik, który zwrócił zbiory, ale nie zapłacił kary za ich przetrzymanie, nie może korzystać z Wypożyczalni do czasu uregulowania należnej  kwoty kary.

   Jeżeli nie ureguluje opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Centrum      Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Głogowie egzekwuje  opłatę za              przetrzymanie na drodze prawnej.

 • Wypożyczalnia pobiera karę pieniężną za każdy dzień  roboczy przetrzymania książki,  płyty CD i DVD, kasety VHS nie wliczając dni zamknięcia biblioteki.

   Wysokość opłaty jest określona w Załączniku nr 1 – Cennik usług.

 • Użytkownikowi, który nie oddał w terminie wypożyczonych książek,  płyt CD i DVD, kaset   VHS  Biblioteka wysyła upomnienie elektroniczne, a następnie jedno upomnienie pisemne. Jeżeli upomnienie nie spowoduje ich zwrotu i uregulowania opłaty za przetrzymanie zbiorów, dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Głogowie egzekwuje zwrot i opłatę za przetrzymanie na drodze   prawnej.

 • Za wysłanie upomnienia  Użytkownikowi zalegającemu ze zwrotem zbiorów Wypożyczalnia pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku nr 1- usług.

 • Użytkownicy Biblioteki otrzymują potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką wyłącznie przy czystych kontach.

§ 23. Wypożyczanie przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

 • Prawo do korzystania z Wypożyczalni międzybibliotecznej mają wszyscy użytkownicy   biblioteki.

 • Biblioteka sprowadza z bibliotek krajowych zbiory, których nie ma w bibliotekach w Głogowie

 • Zamówienia na sprowadzenie zbiorów należy składać :

 • telefonicznie pod nr  76/ 7272598

 lub

 lub

 • osobiście w Wypożyczalni.

 • Zbiory sprowadzone udostępniane są tylko w Czytelni.

 • Ze zbiorów Użytkownik może korzystać w terminie określonym przez  bibliotekę wypożyczającą.

 • Koszty związane ze sprowadzeniem  zbiorów z innych bibliotek pokrywa   użytkownik.

 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna w Głogowie  realizuje dla bibliotek krajowych zamówienia na zbiory dostępne w Bibliotece.

 • Wypożyczeniom  międzybibliotecznym nie podlegają:

   - książki z księgozbioru podręcznego Czytelni,

   - książki  rzadkie, trudne do nabycia,

   - książki w złym stanie zachowania,

   - czasopisma.

 • Zbiory wypożyczane są na okres 1 miesiąca od daty ich otrzymania.  Biblioteka zamawiająca jest zobowiązana do zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem i odpowiada materialnie za powstałe straty.

 • Rewersy niezrealizowane odsyła się bibliotece zamawiającej z podaniem przyczyny

   niewykonania zamówienia.

 •  Zamówione zbiory przesyłane są do innych  bibliotek przesyłkami poleconymi.

§ 24. Korzystanie z Czytelni

 • Czytelnia jest dostępna dla osób pragnących  korzystać z:

    - zbiorów Biblioteki na miejscu,

    - komputerów z dostępem do Internetu  (w celach edukacyjnych),

    - miejsca do nauki i pracy

 • W Czytelni jednorazowo można korzystać z 10 zamówionych pozycji. Po ich zwrocie 

   można otrzymać kolejne pozycje.

 • Zamówione zbiory Czytelnia  rezerwuje przez  3 dni.

 • Po zakończeniu pracy w Czytelni użytkownik zwraca dyżurującemu nauczycielowibibliotekarzowi udostępnione zbiory.

 • Istnieje możliwość wypożyczenia książek z Czytelni na weekend i święta. Wypożyczenia  dokonuje się w piątek po godz. 14.00  a zwrotu dokonuje się w poniedziałek do godz.  9.30.

   Za niezwrócone zbiory z Czytelni  pobierana jest  opłata wg Załącznika nr 1 –

   Warunkiem wypożyczenia zbiorów z Czytelni jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej.

§ 25. Zagubienie lub zniszczenie książki, płyty CD i DVD, kasety VHS

 • Użytkownik, który zgubił lub zniszczył książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS  zobowiązany jest:

 •  odkupić książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS o tym samym tytule i roku wydania,  ewentualnie wydania późniejsze,

 lub

 • odkupić inną książkę, płytę CD i DVD, kasetę VHS odpowiadającą potrzebom Biblioteki o wartości obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartości zagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS,

 lub

 • zapłacić kwotę odpowiadającą wartości niezwróconej książki, płyty CD i DVD,kasety VHS obliczonej wg Załącznika nr 2 – Zasady przeliczania wartościzagubionych lub zniszczonych książek, płyt CD i DVD, kaset VHS.

 

 • Biblioteka dochodzi  na drodze prawnej (poprzez windykację)  do odzyskania książek i innych zbiorów bibliotecznych niezwróconych Bibliotece.

 

IV. Przepisy końcowe

 

 • Użytkownicy korzystający z usług Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także późniejszych zmian w regulaminie i załącznikach.

   O zmianach tych są informowani  przez pracowników Wypożyczalni podczas odwiedzin        oraz na stronie internetowej Biblioteki  www.bpglogow.blogspot.com ; www.pcpppidn.eu

 • Użytkownicy nie przestrzegający przepisów  Regulaminu Biblioteki  tracą prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki. Użytkownikom tym przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

 • Traci moc Regulamin udostępniania zbiorów z dnia  09.02.2012r.

 

Regulamin wchodzi w  życie z dniem  24.02.2014r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

bottom of page